PRIVACY

Met ingang van 25 mei 2018 is binnen de EU de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (EU 679/2016) van kracht. De verordening bevat nieuwe regels en verplichtingen om de bescherming van persoonsgegevens en privacy te verbeteren. Stressvrij Thuiswerken, gevestigd aan Majoor Bosshardtstraat 11 7008 CG Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.stressvrijthuiswerken.nl

Majoor Bosshardtstraat 11 | 7008 CG Doetinchem

caroline@stressvrijthuiswerken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stressvrij Thuiswerken verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam

 • Bedrijfsnaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • KvK nummer

 • BTW nummer

 • IP-adres

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via caroline@stressvrijthuiswerken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stressvrij Thuiswerken verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Vaststellen van (thuis)werksituatie

 • Versturen van tools en geven van adviezen

 • Afhandelen van betalingen

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Contact opnemen via telefoon of mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Informeren over wijzigingen van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Stressvrij Thuiswerken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stressvrij Thuiswerken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stressvrij Thuiswerken bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de volgende gegevens in verband met de archiefwet:

 • Voor- en achternaam

 • Bedrijfsnaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • KvK nummer

 • BTW nummer

 • IP-adres

 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch

Delen van persoonsgegevens met derden

Stressvrij Thuiswerken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met toestemming van de betrokken persoon of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stressvrij Thuiswerken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stressvrij Thuiswerken gebruikt alleen technische en functionele cookies die nodig zijn voor het laten functioneren van de Wix website. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Wij registreren jouw IP-adres alleen voor de statistieken van onze website. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stressvrij Thuiswerken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar caroline@stressvrijthuiswerken.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie moeten pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt zijn. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek. Je hebt de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stressvrij Thuiswerken neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via caroline@stressvrijthuiswerken.nl.